Image
Button
Text

E-post: post­@ostent.no

Tlf: 56 19 30 40

 

Text

Prosjektering/ søknad

Osterøy Entreprenør AS kan hjelpa dykk med alt frå start til mål med tiltaket. Uansett om det gjeld ein liten forstøttningsmur ei bustadtomt, næringsbygg, veger, vann og avlaupsanlegg, hageanlegg, eller anna.

 

Prosjektering

Nabovarsling

Søknad om tiltak, dispensasjon, graveløyve m.m.

Korrespondanse med det offentlege

Skiltplan

Gravemelding

M.m.

 

Alt etter kva tiltaket krev av søknader og dokumentasjon.

Utførsel av tiltaket og søknad om ferdigattest.

Text

Sprenging og boring

Osterøy Entreprenør AS har 2 borerigger. Ein liten på hjul - Tamrock Commando 120 R og ein på belter Tamrock Dino 550.

Me tar både små og store oppdrag som, sprenging for grøfter, garasjetomter til større oppdrag som industritomter og parkeringsplasser mm

 

 

Sikkerheita står i fokus og alle sprengingsjobber vert utført i tråd med lover og regler for den type oppdrag.

 

Text
Graving

Osterøy Entreprenør AS kan hjelpa dykk med alt frå første gravetak til ferdig produkt.

Herunder planering og opparbeiding av tomter, parkeringsplass, hage og uteområde, drenering, veg, vann- og avløpsanlegg,   kabelgrøfter m.m. 

Firma har i dag 10 gravemaskiner med belte frå 1,9 tonn minigraver (gummibelter) til gravemaskin på 30 tonn og 1 hjulmaskin på 16 tonn.

Maskinparken er godt sprett mellom størrelser, slik at ein alltid finn ei maskin som passer til jobben.

 

Me har mykje ekstrautstyr ein kan nytta på dei ulike gravemaskinene.

Hydraulisk meiselhammer, klo, pusskuff, tiltrotator, asfaltskjærer, betongknusar, sikteknuser, steinklype, tilhengar m.m.

 

Dumperbiler m/ henger, kranbil og moxy til transport av masser inn og ut av prosjektet.

Valestog for god komprimering.

Text
Betongarbeid

Osterøy Entreprenør AS kan utføra det meste innan betong.

Firma har forskaling til alt frå små murkanter, trapper, bod m.m. til bustadtomt i ein eller fleire etasjer, garasjeanlegg, forstøttningsmurer m.m.

 

Me har vanlege forskalingskassetter og storflak system, alt etter kva som er beste løysinga for oppdraget.

Firma har også god erfaring med bruk av isoleerte grunnmurselemt.

 Me kan også støypa golv på grunnen eller betongdekker for tak evt. terrasser.

 

Me er opptatt av god kvalitet og sikkerheit når jobben vert utført !

Text

Muring
Osterøy Entreprenør AS har klo og rotator til gravemaskin som ein kan nytta for å laga ein flott natursteinsmur.

Muren kan lagast av alt frå små til store steiner, alt etter kva ein ynskjer.

 

Muring av:

Forstøttningsmur eller utviding av uteområde til p-plass eller plen, plastring eller muring i elv, trapper m.m.

 

  

Text

Riving
Osterøy Entreprenør AS utfører rivningsoppdrag av hus, garasje, lagerbygg, driftsbygninger, murer, og andre installasjoner m.m.

 

Me har gravemaskin med klo for riving og sortering, betongknuser som knuser betong og sorterer ut jern frå betongen. Slik at ein får sortera rivingsmateriale for gjenvinning og innlevering.

  

Text
 
Ta gjerne kontakt for meir informasjon og eventuelt befaring

Post og besøks adresse:
Hodlebrautsvegen 16
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Nils Skjerping
Dagleg leiar
Tlf: 56 19 30 40
Mobil: 97 73 97 50
E-post: nils@ostent.no